Regulamin

Regulamin

określający zasady i warunki uczestnictwa w korepetycjach, kursach i szkoleniach organizowanych przez
Centrum Wspierania Dzieci i Młodzieży WIEMY.

OZNACZENIA

Umowa – umowa o świadczenie usług edukacyjnych na rzecz Ucznia.
Regulamin – niniejszy tekst.
Uczeń– uczestnik Kursów, osoba korzystająca z usług edukacyjnych Centrum WIEMY.
Rodzic– rodzic lub prawny opiekun zawierający w imieniu małoletniego Ucznia Umowę z Centrum WIEMY.
Korepetytor – osoba prowadząca Kursy indywidualne lub grupowe posiadająca odpowiednie kwalifikacje stosowne do prowadzonych Zajęć.
Kurs – korepetycje przedmiotowe, indywidualne lub grupowe (maks. do 6 osób) prowadzone przez Korepetytora.
Płatność – opłata za uczestnictwo w zajęciach rozkładana zwykle na raty zgodnie z Umową.
Zajęcia – podstawowa jednostka Kursów, trwające zwykle 1,5 godziny.
Lokal – placówka Centrum WIEMY w której odbywają się Kursy.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
 1. W zajęciach może uczestniczyć Uczeń, który posiada aktualną Umowę, nie ma zaległości w Płatnościach wynikających z Umowy i stosuje się do Regulaminu.
 2. Kwestie sporne dotyczące uczestnictwa Ucznia na Zajęciach rozstrzyga Centrum WIEMY.
 3. W Zajęciach nie mogą uczestniczyć inne osoby poza Uczniami i przedstawicielem Centrum WIEMY dokonującym hospitacji Zajęć.
 4. Zajęcia mogą się odbywać jedynie w Lokalu w godzinach ustalonych między Korepetytorem i Uczniami od poniedziałku do soboty. W niedzielę Centrum WIEMY nie prowadzi Zajęć.
 5. Na podstawie wstępnej diagnozy, nowi Uczniowie są przydzielani do poszczególnych Kursów grupowych zgodnie z wiekiem i/lub zakresem posiadanej wiedzy.
  KONTAKT Z RODZICAMI
 6. W celu osiągnięcia zamierzonego rezultatu Kursów, Uczeń i Rodzic mają prawo do zgłaszania do Centrum WIEDZY oraz do Korepetytorów wniosków i zastrzeżeń dotyczących zarówno spraw merytorycznych (tok nauczania), jak i organizacyjnych.
 7. Rodzic ma prawo od Centrum WIEMY uzyskiwać w trakcie trwania Kursu telefoniczną bądź pisemną informację na temat postępów w nauce i dyscyplinie Ucznia, którego jest prawnym opiekunem.
  HARMONOGRAM i NIEOBECNOŚCI
 8. Obecność Ucznia na Zajęciach jest odnotowywana na Liście obecności przez korepetytora i może być weryfikowana przez Rodzica.
 9. Planowaną lub losową (choroba, wyjazdy itp.) nieobecność na Zajęciach Uczeń lub Rodzic zgłasza najpóźniej do godz. 18 dnia poprzedzającego Zajęcia. Tak zgłoszoną nieobecność Centrum WIEMY traktuje jak nieobecność usprawiedliwioną, a Uczeń może odrobić opuszczone Zajęcia w terminie uzgodnionym z Korepety-torem. W ten sposób uczeń może opuścić maksymalnie 1 zajęcie w ciągu miesiąca.
 10. Nieobecności nie zgłoszone zgodnie z ww. punktem są trakto-wane przez Centrum WIEMY jako nieusprawiedliwione i nie podlegają odrobieniu (Zajęcia przepadają mimo ich opłacenia).
 11. Nie zgłoszone zaprzestanie uczestniczenia Ucznia w Zajęciach nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem czy też rozwiązaniem Umowy i nie jest podstawą do obniżenia bądź zwrotu opłaty za Kurs.
 12. W przypadku absencji Korepetytora, Centrum WIEMY zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa lub powiado-mienia Uczniów o odwołaniu zajęć. Wszystkie odwołane zajęcia odbędą się w terminie późniejszym uzgodnionymz Uczniem.
 13. Centrum WIEMY proponuje odrabianie Zajęć, które przypadają na okres wakacji letnich, w trakcie września i października następnego roku szkolnego (poprzez zagęszczenie ilości Zajęć w miesiącu). Istnieje również możliwość zawieszenia Zajęć na okres wakacji letnich. W takim przypadku na podstawie pisemnego aneksu strony Umowy ustalają nowy harmonogram Zajęć i Płatności, przesuwając trwanie Umowy o okres wakacyjny. Obowiązuje zasada, że (z zastrzeżeniem punktu 10., 11. i 21. Regulaminu) Uczeń ma prawo do łącznej liczby Zajęć zapisanych w Umowie, a Centrum WIEMY ma prawo do pełnej wynikającej z Umowy zapłaty za te Zajęcia.
 14. W nieopisanych wyżej przypadkach losowych Centrum WIEMY może, na wniosek Rodzica lub Ucznia zawiesić lub przesunąć w czasie wykonywanie Umowy. Każdorazowo w ustaleniach obowiązuje zasada wymieniona w punkcie poprzednim.
  SPRAWY PORZĄDKOWE
 15. Rodzic / Uczeń kontynuujący po okresie wakacji lub ferii Zajęcia w ramach Umowy zobowiązany jest dostarczyć nowy plan lekcji w pierwszym tygodniu nowego roku lub semestru szkolnego.
 16. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na Zajęcia i regularnego w nich uczestniczenia.
 17. Uczeń zobowiązany jest do aktywnego uczestniczenia w Zajęciach i zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Korepetytora prac domowych. W przypadku Ucznia małoletniego, nadzór nad realizacją powyższych obowiązków sprawuje Rodzic.
 18. Uczeń zobowiązany jest do właściwego zachowania w trakcie Zajęć oraz na terenie Lokalu. W szczególności nie przeszkadzania Korepetytorowi i innym Uczniom w Zajęciach, oraz stosowania się do poleceń Korepetytora.
 19. Zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie Zajęć, chyba że Korepetytor na to zezwala.
 20. Zabrania się palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych w trakcie Zajęć.
 21. Uczeń może zostać wykluczony z uczestnictwa w Zajęciach w przypadku naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zajęcia nie podlegają odrobieniu.
 22. Centrum WIEMY nie ponosi odpowiedzialności za mienie należące do Uczniów pozostawione na terenie Lokalu.